Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา ประจำปีงบประมาร พ.... (29 มิ.ย. 2560)  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (29 มิ.ย. 2560)  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (29 มิ.ย. 2560)  
คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานและตรวจสอบสภาพอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522... (23 พ.ค. 2560)
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 (07 ต.ค. 2559)
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (29 พ.ค. 2559)
กืจกรรมการรณรงค์วิธีการคัดแยกขยะ ของ อบต.คลองวัว (29 พ.ค. 2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานและคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม... (23 ก.พ. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัวประจำปี 2559 เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีบำร... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินป... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่องให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายกา... (09 ธ.ค. 2558)
จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (09 ธ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท ) (05 พ.ย. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก... (14 ก.ย. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก... (14 ก.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรายละเอี... (18 มิ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลคลองวัว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการก่อสร้างร... (15 มิ.ย. 2558)
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง (28 เม.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายก... (22 เม.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลองวัว เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายก... (21 เม.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

งานลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2... (06 พ.ย. 2560)  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬ... (03 พ.ย. 2560)  

อบต.คลองวัวจัดกิจกรรมการพ... (12 ส.ค. 2560)  

อบต.คลองวัวจัดกิจกรรม "โค... (10 ส.ค. 2560)

กิจกรรมโครงการเข้าวัดทำบุ... (07 ส.ค. 2560)

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ... (06 ก.ค. 2560)

อบต.คลองวัวเข้าร่วมกิจกรร... (26 มิ.ย. 2560)

โครงการกิจกรรม ทำดีเพื่อพ... (23 มิ.ย. 2560)

อบต.คลองวัว จัดกิจกรรมโคร... (15 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมการหมู่บ้านคัดแยกข... (07 มิ.ย. 2560)

อบต.คลองวัว จัดกิจกรรมเนื... (05 มิ.ย. 2560)

การแข่งขันกีฬาชุมชน อบจ.อ... (01 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพัน... (02 พ.ค. 2560)

กิจกรรมตั้งจุดตรวจช่วงเทศ... (20 เม.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ... (15 ธ.ค. 2559)

อบต.คลองวัว ตามโครงการสำห... (30 พ.ค. 2559)

อบต.คลองวัว จัดกิจกรรมเนื... (30 พ.ค. 2559)

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อ... (03 มี.ค. 2559)

ภาพกิจกรรมที่ อบต.คลองวัว... (03 มี.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง... (03 มี.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ (07 ส.ค. 2560)  
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC หมู่ที่ 2 (สายร... (16 มิ.ย. 2560)  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (กันถนน คสล... (19 เม.ย. 2560)  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว ประกาศสอบราคาโครงการกำแพงกันดิน (กันถนน คสล.พัง) หม... (19 เม.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำพร้อมอาคารเปิดปิด ระบายน้ำหมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว (ข้า... (07 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 3 (09 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.สพด.1) หมู่ท... (31 ต.ค. 2557)
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรื้อท่อระบายน้ำ เดิมวางท่อระบายน้ำใหม่ หมู่... (02 ต.ค. 2557)
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรื้อท่อระบายน้ำ เดิมวางท่อระบายน้ำใหม่ หมู่... (02 ต.ค. 2557)
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรื้อท่อระบายน้ำ เดิมวางท่อระบายน้ำใหม่ หมู่... (02 ต.ค. 2557)
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรื้อท่อระบายน้ำ เดิมวางท่อระบายน้ำใหม่ หมู่... (02 ต.ค. 2557)
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรื้อท่อระบายน้ำ เดิมวางท่อระบายน้ำใหม่ หมู่... (02 ต.ค. 2557)
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรื้อท่อระบายน้ำ เดิมวางท่อระบายน้ำใหม่ หมู่... (02 ต.ค. 2557)
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรื้อท่อระบายน้ำ เดิมวางท่อระบายน้ำใหม่ หมู่... (02 ต.ค. 2557)
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรื้อท่อระบายน้ำ เดิมวางท่อระบายน้ำใหม่ หมู่... (02 ต.ค. 2557)
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรื้อท่อระบายน้ำ เดิมวางท่อระบายน้ำใหม่ หมู่... (02 ต.ค. 2557)
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรื้อท่อระบายน้ำ เดิมวางท่อระบายน้ำใหม่ หมู่... (02 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเปิด - ปิดระบายน้ำ หมูที่ 4 (บ้านนายเผ่า) (25 มี.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (ที่นายยัง,... (25 มี.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ฟอกแลน) (30 เม.ย. 2556)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th